Giám   Mục Tôma Nguyễn Thái Thành  và   Nhạc Sĩ  /  Kỹ sư Đinh Trung Chính

Giám Mục Tôma Nguyễn Thái Thành

Nhạc Sĩ / Kỹ sư Đinh Trung Chính

Nhạc Sĩ Đinh Trung Chính

Nhạc Sĩ Đinh Trung Chính

Ca sĩ Xuân Phú

Ca sĩ Xuân Phú

Ca sĩ Ninh Cát Loan Châu

Ca sĩ Ninh Cát Loan Châu

Ca Si Thuy An

Ca Si Thuy An

Nhạc Sĩ Đinh Trung Chính

Nhạc Sĩ Đinh Trung Chính